Çàòâîðè
ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране
на правата Ви по GDPR, Бегемот Нетуърк моли за Вашето съгласие. Моля да прегледате внимателно за какви цели
събираме Вашите лични данни. Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас и на всички
трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките . Ако искате да получите
повече информация, използвайте бутона Общи условия на нашата начална страница.
Приемам

Общи Условия

Условия за използване на услугите на bgmot.bg

Цялата информация, фукционалностите и дизайна на bgmot.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл като: публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на bgmot.bg; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между  Бегемот Нетуърк ООД (наричани по-долу bgmot.bg) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на bgmot.bg.

Бегемот Нетуърк е дружество дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Р. България, със седалище и адрес на управление: София, ул. Света гора 2, ат. 1 и ЕИК 204401462.

1. Условия за oбслужванe

bgmot.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си следните услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, платени и безплатни обяви, форум, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИ.
bgmot.bg предоставя УСЛУГИ при следните условия:
При използване УСЛУГИТЕ на bgmot.bg потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.
С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на bgmot.bg, потребителят, независимо дали се е регистрирал като потребител на bgmot.bg или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет страницата на bgmot.bg и са достояние на всеки потребител.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. bgmot.bg не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес:  


2. Описание на услугите
ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че bgmot.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.


За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. bgmot.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на bgmot.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
-    да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование  ДАННИ);
-    да внася при нужда промени в тези  ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, bgmot.bg има право да закрие и/или изтрие информацията в неговия потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, bgmot.bg уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


4. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на bgmot.bg
Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на bgmot.bg при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.
Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Бегемот Нетуърк ООД по електронен път -  САМО в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на bgmot.bg

 

Страните следва да обработват законосъобразно предоставените лични данни („Лични данни“) на служителите-контактни лица на другата Странакакто и на представляващите другата страна лица, само и единствено за целите на изпълнение на договора/поетите ангажименти (обмен на информация, данни, комуникация и друго), като никоя от Страните няма право да обработва предоставените лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Република България.

Всяка от Страните се следва да уведоми другата в случай че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши възможно най-скоро  към другата Страна и следва да съдържа минимум следната информация:

∙ описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

∙ описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

∙ описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Всяка от Страните следва да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на незаконосъобрано обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

Страните нямат право да предоставят на трети лица предоставените лични данни, освен ако това се налага с оглед изпълнението на договора.

Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

С получаване на настоящото ние приемаме, че сте изрично уведомени, разбирате, приемате и се съгласявате със съдържанието на това уведомление, както и с последиците, произтичащи от него.


 
Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от bgmot.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.
bgmot.bg изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


bgmot.bg си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Haдзopни opгaни:


(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2,
тeл.: (02) 940 20 46
фaĸc: (02) 940 36 40
Еmаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg
Уeб caйт: www.срdр.bg
(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzр.bg

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

5. Достъп, Потребителско име и Парола, Сигурност
ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на bgmot.bg, след като извърши процеса на регистрация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности и достъпа, до който се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно bgmot.bg за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността, също така и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, bgmot.bg ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща или GSM телефон през системата за регистрация.
bgmot.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


6. Поведение на потребителите
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. bgmot.bg не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства bgmot.bg няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на bgmot.bg за:
-    формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
-    причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
-    се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на bgmot.bg, служител, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
-    фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ; да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
-    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (ПРАВА) на която и да е страна, правата, за чието ползване, принадлежат на Бегемот Нетърк ООД
-    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
-    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;
-    да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
-    да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;
-    да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
-    да преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;
-   да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


7. Други
bgmot.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
bgmot.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.
Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на bgmot.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
bgmot.bg си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни услуги, да изтрие обявите на потребителя, ако не са подновявани в продължение на 6 месеца. Бегемот Нетуърк ООД си запазва по всяко време правото да отнеме правата за публикуване на обяви, в случай на нарушения на потребителското споразумение.


7.1 Правила за предлагане на оферти и друга информация в bgmot.bg

 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да публикува обяви в bgmot.bg платено – чрез АКТИВНИ обяви – на цени съгласно Тарифата за реклама на обяви за недвижими имоти в сайта.
Забранява се публикуването на несъществуващи или неактуални оферти, които са за имоти, които не се предлагат за продажба, наем, замяна, търг, а са измислени или с невярно съдържание. Потребителите имат право да предлагат оферта само в съответната категория. Забранено е публикуването на оферти в грешна категория /оферти за продажба да се предлага в наеми или обратно/
Забранено е публикуването на оферти, чиито снимки са фалшиви – не са от рекламирания имот, свалени са от чужди сайтове или други обяви за имоти, както и публикуването на обяви, които не дават конкретна представа за имота.
При публикуване на оферти, които са без акт 16 е задължително да се въведе и датата на завършване на имота.
Потребителите нямат право да включват в описанието на офертата или снимките към нея текстове, препратки към сайтове или графики с рекламен характер. Възможна е реклама на фирмата, според тарифата за реклама на портала bgmot.bg на местата определени за реклама.
Всеки потребител, който желае да публикува оферта е задължен да създаде потребителски акаунт. Всеки акаунт е препоръчително да се използва само от едно лице. Регистрацията на акаунт е безплатна. Може да бъде създаден фирмен акаунт, който управлява няколко потребителски акаунта. Информацията за контакти на всеки акаунт се изписва автоматично под всяка оферта. Въвеждането на координати и друга информация в мястото за описание на офертата или върху снимките не е желателно.


Мерки по отношение на нарушителите: bgmot.bg има правото да изтрие всяка информация, оферта или акаунт, които нарушават тези правила. При изтриването на акаунт автоматично се изтриват всички обяви в акаунта и се губят средствата във виртуалната сметка на акаунта.
Предвид международния характер на мрежата Интернет и че bgmot.bg е свързан с тази мрежа, bgmot.bg не гарантира, че потокът информация към и от bgmot.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.


Координатите на bgmot.bg са следните:
Тel.: 029831031
е-mail: office@bgmot.bg
01/11/2017 г.

Препоръчваме